SUNDOG PICTURES

WHITE MOUNTAIN CHALET - APRIL 9, 2005